Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski

Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski


PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski na zadania:

  1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie – Jakla Wielka
  2. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie

Zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów.
Załączniki:

Ogłoszenie | Zmiana ogłoszenia – 2013.02.22 | Zmiana ogłoszenia – 2013.02.23 | Informacja o SIWZ | SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych | Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ustawy | Wykaz personelu/osób | Wykaz zrealizowanych usług | Formularz ofertowy | Wzór umowy | Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty | Zawarcie umowy

Skip to content