• sob.. lip 20th, 2024

O nas

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w oparciu o Uchwałę Nr IX/93/2003 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 października 2003 roku i Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny z dnia 11.12.2003 r. Rp.A. Nr 2605/2003 z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Spółka Akcyjna w Brzozowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.01.2004 r.

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do KRS pod numerem 0000189907.
Spółka posiada nadany numer statystyczny w systemie Regon – 371168663
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
Spółka posiada nadany PKD (2004) – 9002Z i PKD (2007) – 3811Z
Posiada nadany przez organ skarbowy NIP – 686-000-09-71 
100% udziału posiada Gmina Brzozów.
Kapitał zakładowy Spółki – 22 890 500,00 PLN
Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania działek.

Zakres działalności:

Lp.

Nazwa usługi (PKD)

Dział odpowiedzialny

Czy aktywne

1.

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)

DUK

NIE

2.

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)

DWiK

TAK

3.

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)

DWiK

TAK

4.

działalność związana ze zbieranie, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (38.00.Z)

DUK

TAK

5.

działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)

DUK

TAK

6.

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

DUK

TAK

7.

pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z)

DUK

TAK

8.

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

DUK

TAK

9.

rozbiórka i przygotowanie terenu pod zabudowę (43ch.1)

DUK

TAK

10.

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej sklasyfikowane

DUK

TAK

11.

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9)

DUK

TAK

12.

wykonanie robót budowlanych wykończeniowych

DUK

TAK

13.

roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

DUK

TAK

14.

wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

DWiK

TAK

15.

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

DWiK

TAK

16.

transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4)

DUK

TAK

17.

wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

DUK

TAK

18.

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

DUK

NIE

19.

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

DUK

NIE

20.

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

DUK

NIE

21.

telekomunikacja (61)

DUK

NIE

Przedstawione zakresy usług są świadczone na obszarze terytorialnym miasta i Gminy Brzozów

 

Skip to content