• sob.. lip 20th, 2024

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Home
  • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 36-200 Brzozów, ul Legionistów10 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://pgk-brzozow.pl

Data publikacji: 25.01.2022

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.01.2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się drogą mailowa pod adresem pgk@onet.eu lub dzwoniąc na numer telefonu  13 43 41591. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się w budynku pod adresem 36-200 Brzozów,  ul. Legionistów 10, czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. Spółka posiada parking ogólnodostępny, przed budynkiem  – nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi dwa wejścia znajdujące od strony parkingu. Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa. W budynku nie ma windy oraz platformy dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do tłumaczenia  z języka migowego nie jest przeszkolony żaden pracownik Przedsiębiorstwa.

Do pobrania :

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI


 

Skip to content