Usługi pogrzebowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za grób po upływie 20 lat od dnia pochówku. Podstawę prawną powyższego obowiązku stanowi art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. t.j. z 2000, Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią powołanego przepisu grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

W celu uniknięcia sytuacji ponownego pochówku w nieopłaconym grobie prosimy o wniesienie stosownych opłat zgodnie z Cennikiem usług pogrzebowych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Brzozowie, dostępnym na stronie internetowej www.pgk-brzozow.pl ,  oraz w siedzibie Spółki w Brzozowie przy ulicy Legionistów 10.


Kontakt : 605 418 264


REGULAMIN CMENTARZA

Cennik usług pogrzebowych 


WYSZUKIWARKA OSÓB POCHOWANYCH

Skip to content