Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa worków plastikowych do zbiórki odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa worków plastikowych do zbiórki odpadów


PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę worków plastikowych do zbiórki odpadów.


Załączniki:

Ogłoszenie | SIWZ

Formularz cenowy | Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy | Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Wzór oświadczenia z art. 24.2.5 | Informacja o podwykonawcach | Umowa – wzór

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content