Ogłoszenie o zamówieniu – odbiór i przetwarzanie odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu – odbiór i przetwarzanie odpadów


PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na usługę pod nazwą “Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07”.


Załączniki:

Ogłoszenie | SIWZ

Wzór Formularza Oferty | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wzór wykazu wykonanych głównych usług | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia | Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej | Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej | Opis techniczny oferowanego sprzętu | Projekt umowy (II część SIWZ)

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content