Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie – Jakla Wielka

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie – Jakla Wielka


Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie – Jakla Wielka. Numer ogłoszenia: 5940-2013.


Załączniki

Ogłoszenie | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | SIWZ | Zmiana w SIWZ z dnia 7.01.2013

Dokumentacja techniczna:

 1. Rozbudowa SUW Brzozów – Jakla Wielka:
 2. Projekt zagospodarowania technicznego | Technologia | Architektura | Konstrukcja | Instalacja wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie | Elektryka | Część opisowa, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia

 3. Projekt konstrukcyjny SUW Jakla Wielka
 4. Specyfikacja techniczna wykonania
 5. Przedmiar robót – technologia i wiata
 6. Przedmiar robót – roboty elektryczne
 7. Przedmiar robót – docieplenie budynku istniejącego
 8. Załączniki

  Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 PZP | Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP | Załącznik nr 4- Wykaz personelu | Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych | Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy | Załącznik nr 7 – Wzór umowy | Załącznik nr 8 – Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów | Załącznik nr 9 – Wykaz urządzeń równoważnych w technologii uzdatniania wody


  Odpowiedzi na pytania:

  Pytania i wnioski z dnia 8 stycznia 2013 r. | Pytania i wnioski z dnia 14 stycznia 2013 r. | Pytania i wnioski z dnia 18 stycznia 2013 r.


  Rozstrzygnięcie:

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty | Zawarcie umowy

Skip to content