Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa samochodu do udrażniania kanalizacji i mycia przykanalików z funkcją polewaczki

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa samochodu do udrażniania kanalizacji i mycia przykanalików z funkcją polewaczki


PGK Sp. z o.o. w PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę samochodu do udrażniania kanalizacji i mycia przykanalików z funkcją polewaczki.


Załączniki:

Ogłoszenie | SIWZ | Formularz ofertowy | Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 1 | Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 | Specyfikacja oferowanego samochodu – załącznik nr 3 | Umowa – wzór – załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia z art. 24.2.5 – załącznik nr 5 | Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 6

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content