Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa pojemników do zbiórki odpadów 120 L

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa pojemników do zbiórki odpadów 120 L


PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę pojemników do zbiórki odpadów 120 L.


Załączniki:

Ogłoszenie | SIWZ | Formularz cenowy | Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy | Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Wzór oświadczenia z art. 24.2.5 | Informacja o podwykonawcach | Umowa –wzór

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content