Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej


Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze Pole – etap II Zmiennica współfinansowanego z programu PROW 2007-2013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej oraz zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”.


Załączniki:

Ogłoszenie | Zamiana ogłoszenia | SIWZ | Zmiana SIWZ

Pytania od oferentów i odpowiedzi – 1 | Pytania od oferentów i odpowiedzi – 2 | Pytania od oferentów i odpowiedzi – 3 | Pytania od oferentów i odpowiedzi – 4 | Pytania od oferentów i odpowiedzi – 5 | Dokumentacja uzupełniająca do pytań oferentów – 1 | Dokumentacja uzupełniająca do pytań oferentów – 2

Dokumentacja techniczna – Zmiennica | Dokumentacja techniczna – Górki

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych | Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ustawy | Wykaz personelu | Wykaz zrealizowanych robót budowlanych | Informacja grupa kapitałowa | Formularz ofertowy | Wzór umowy | Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów | Załącznik do umowy nr 2

Rozstrzygnięcie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 2 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Skip to content