OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie, informuje iż jest w takcie wymiany wodomierzy analogowych na cyfrowe ze zdalnym odczytem u osób prywatnych w miejscowości Brzozów.

Dodatkowo zgodnie z Ustawą Dz.U.2020.0.2028 t.j. – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 28.

Art. 28. Pobór wody i odprowadzanie ścieków bez umowy 

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
    podlega karze grzywny do 5.000 zł.
  2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1/ uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2/ nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 uprawnienia osób reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a mianowicie:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, ust. 1, tak stanowi.

Dodatkowo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie, informuję iż nie pobiera próbek wody do badań w prywatnych budynkach. Punkty poboru próbek wody są ustalone z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie na podstawie harmonogramu poboru próbek, wcześnie uzgodnionego i zatwierdzonego przez Organ. Wszelkie próby wejścia na posesję pod pretekstem poboru próbek do ich przebadania, powinny wzbudzać podejrzenie próby kradzieży bądź wyłudzenia. Wszelkiego tego typu zdarzenia proszę o zgłaszanie do siedziby Spółki pod nr tel. 134341549 nr wew. 41 bądź bezpośrednio na policję.

KOMUNIKAT – ODCZYTY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 2 grudnia 2021 roku zostaną rozpoczęte odczyty wodomierzy, wykonywane przez pracowników Przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, odczyty prowadzone będą z zachowaniem środków ostrożności.
Jeżeli Odbiorca Usług obawia się kontaktu z inkasentem, może udostępnić odczyt wodomierza w widocznym miejscu (np. kartka na drzwiach), na podstawie którego inkasent wystawi fakturę i umieści ją w skrzynce pocztowej. Jeśli pracownik nikogo nie zastanie lub nie będzie udostępnionego odczytu prosimy o podanie stanu wodomierza telefonicznie pod nr 13 43 415 49 w.41.
Na koniec września dla Odbiorców, którzy nie podadzą stanów zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody i kanalizacji.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art.28 ust.4a wyżej wymienionej Ustawy: ,,Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł’’

Od miesiąca maja 2021 r. prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji


Kanalizacja to nie śmietnik, prośba o właściwe korzystanie z kanalizacji

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może doprowadzić do cofnięcia ścieków, zalania mieszkania i stać się przyczyną poważnej awarii, spowodowanej awariami pomp zatapialnych na przepompowniach ścieków.


Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:

  • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  • Kości, odpadów kuchennych, skórek i obierek z warzyw i owoców, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
  • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
  • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

 

 

Koszty napraw i części zamiennych do urządzeń kanalizacyjnych są wliczane do taryfy na poszczególnych aglomeracjach zwiększając cenę za 1m3 ścieków !!!!!!!!!!!!