OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie, informuje iż jest w takcie wymiany wodomierzy analogowych na cyfrowe ze zdalnym odczytem u osób prywatnych w miejscowości Brzozów.

Dodatkowo zgodnie z Ustawą Dz.U.2020.0.2028 t.j. – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 28.

Art. 28. Pobór wody i odprowadzanie ścieków bez umowy 

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
    podlega karze grzywny do 5.000 zł.
  2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1/ uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2/ nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 uprawnienia osób reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a mianowicie:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, ust. 1, tak stanowi.

Dodatkowo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie, informuję iż nie pobiera próbek wody do badań w prywatnych budynkach. Punkty poboru próbek wody są ustalone z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie na podstawie harmonogramu poboru próbek, wcześnie uzgodnionego i zatwierdzonego przez Organ. Wszelkie próby wejścia na posesję pod pretekstem poboru próbek do ich przebadania, powinny wzbudzać podejrzenie próby kradzieży bądź wyłudzenia. Wszelkiego tego typu zdarzenia proszę o zgłaszanie do siedziby Spółki pod nr tel. 134341549 nr wew. 41 bądź bezpośrednio na policję.