• sob.. lip 20th, 2024

KOMUNIKAT WODY OPADOWE

Byadmin

wrz 26, 2022

Komunikat w sprawie zakazu wprowadzania wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

KOMUNIKAT !!!

Przypominamy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!!

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa.

Wobec powyższego wzywamy wszystkich odbiorców, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, do zlikwidowania podłączeń czy spustu wody opadowej do studzienek kanalizacyjnych.

Istniejące nieprawidłowości prosimy usunąć do dnia 31.10.2022r. !!!

Po tym terminie pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrole ww. zakresie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny zgodnie z art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

 

Skip to content