Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów.


Załączniki

Ogłoszenie | SIWZ | Załączniki | Specyfikacja techniczna | Przedmiar | Skany map i profili

Zapytania i odpowiedzi:
Odpowiedź 1

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty