Rekultywacja składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowie

Nazwa projektu:

Rekultywacja składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowie nr umowy UDA-RPPK.04.01.00-18-012/09-00 z dnia 29.12.2010 r.  

Okres realizacji:

26-04-2010 do 30-09-2011 r.

Wartość projektu:

Kwota dofinansowania: 1725 925 PLN co stanowiło 85% wartości projektu

Koszt kwalifikowany:  304 575 PLN

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 „Ochrona i środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Działanie 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”.

Celem inwestycji jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowanego przy ulicy Zdrowej w Brzozowie. 

Zadanie polegało na wykonaniu warstwy uszczelniającej spełniającej wymagania, oraz uszczelnienie skarp i powierzchni korony składowisk odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Warstwa uszczelniająca obejmowała wykonanie:  

  • warstwy kształtującej skarpy o odpowiednim nachyleniu,
  • warstwy wyrównawczej, kształtującej bryłę składowiska, 
  • drenażu gazowego,
  • izolacji syntetycznej, trudno przepuszczalnej,
  • warstwy filtracyjnej dla wód o grubości min. 0,5m,
  • pokrywy glebowej o grubości min. 1,0 m.

Dla wykonania uszczelnień zamykających wykorzystano materiały syntetyczne. Ich jakość została potwierdzona atestem technicznym ze wskazaniem możliwości zastosowania. 

Ostatnim zabiegiem w procesie rekultywacji było wprowadzenie roślinności o charakterze przejściowym lub docelowym.

Skip to content